הפכו את אוויר נקי לעמוד הבית עמוד הבית
עמוד הבית אודותינו
עישון ונזקיו
חוקים
פסדי דין
תביעות
עישון כפוי במקומות עבודה
פנייה לרשויות
נציב תלונות הציבור ומבקר המדינה
מן התקשורת
קישורים
שאלות נפוצות
צרו קשר

להורדת התקנות בקובץ וורד לחצו כאן

למעבר לתוספת השלישית לתקנות - בה כתובות הדרישות הספציפיות לכל מקום ציבורי בנושא מיקום השלטים, מספרם המינימלי וגודלם המינימלי - לחצו כאן

תקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-11984*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ג) לחוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג1983-2 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

 

בתקנות אלה -
"המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

"סמל" - סמל המורה על איסור עישון בצורה המופיעה בתוספת הראשונה, או בצורה דומה, להנחת דעתו של המנהל, בצבע אדום   או בצבע אחר שאישר המנהל;

"כניסה" ו"יציאה" - כניסה ויציאה מכל פרוזדור, חדר או אולם בבנין שהוא מקום ציבורי;

"הדפסה" - הדפסה על שלט, לרבות הטבעה בו, באותיות דפוס בולטות לעין ובאופן שאינו ניתן למחיקה.

1.

הגדרות 

(א)  שלט המורה על איסור העישון יכיל סמל וחלק מילולי, מודפסים, הכל לפי הנוסח, סדר הדברים והצבע באחד הנוסחים כמופיע בתוספת השניה, לפי הענין (להלן - צורת השלט).

2.

צורתם ותכנם של שלטים

 

 (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר השימוש בשלט בצורה שונה מן
                                     האמור בתוספת השניה, המצביע בבירור ובאופן בולט על איסור עישון,
                                     ובלבד שבשלט יופיעו סמל והוראה על איסור העישון.

 

 

 

(ג) המנהל ראשי, בהודעה בכתב למחזיק במקום ציבורי, לפסול שלט כאמור בתקנת משנה (ב), ועל המחזיק להתקין שלט אחר שאישר המנהל, בתוך 30 ימים.

 

 

 

(א)    במקומות ציבוריים המפורטים בטורים א' ו- ב' בתוספת השלישית יותקנו שלטים במקומות המפורטים בטור ג', במספר שלא יפחת מן האמור בטור ד', ושגדלם לא יפחת מן האמור בטור ה' לצדם.

(ב)    השלטים יותקנו על הקיר, על עמוד תמיכה או בתליה מן התקרה, בגובה של 1.80 מטר עד  2.20 מטרים מהרצפה, אלא אם כן יש הוראה אחרת בתוספת השלישית.

(ג)      על אף האמור בתקנות משנה (א) ו- (ב), רשאי המנהל, לבקשת מחזיק כמשמעותו בסעיף 2(א) לחוק, להתיר בכתב התקנת שלטים בגודל, במספר ובמקומות התקנה אחרים, ובלבד שהשלטים יצביעו בבירור ובאופן בולט על איסור עישון.

3.

מספרם של שלטים, מקומות התקנתם וגודלם

 

(א)    גודל הסמל יהיה שליש לפחות מגודלו של השלט.

(ב)    האותיות בשלט יהיו בגופן מודגש, לא מקושטות (sans serif), ויהיו ברורות וקריאות.

(ג)      שלט שבו מצויין מיקומו של חדר עישון, גודל האותיות לענין זה לא יעלה על גודל האותיות בהוראה בדבר איסור העישון.                          

4.

עיצוב השלט

 

(א)    שלט ייקבע למקומו באמצעות חומר או אבזר קשיח המבטיח קביעתו של השלט באופן שאינו ניתן להזזה, להסרה או לתנודה ללא הוצאת החומר או האבזר.

(ב)      השלט ייקבע במקום גלוי לעין, שאינו ניתן לכיסוי או להסתרה גם בעת שמתהלכים או נוכחים במקום הציבורי בני אדם.

5.

דרכי קביעתם של שלטים

 

(א)    במקום ציבורי כאמור בפרט 1 בתוספת לחוק, יותקן השלט עם  סידורי הארה חשמלית בו, באופן שמלוא תכנו של השלט יואר כאשר ההארה החשמלית בו נדלקת.

(ב)     אור החשמל בשלט ידלוק במשך כל זמן שהמקום הציבורי חשוך בעת שהוא פתוח לציבור או נמצאים בו בני אדם.

6.

חובת הארת שלטים

 

(א)    שלט יהיה עשוי חומר קשיח, למעט קרטון.

(ב)     צבעו של שלט לא יהיה עשוי חומר רעיל או חומר העלול לגרום   
סכנה לבריאות האדם.

(ג)      על אף האמור בתקנת משנה (א), במקום ציבורי מן המנויים בפרטים 7 ו-8 בתוספת לחוק, יכול ששלט המוצמד לדופן או לחלון בהתאם להוראות שבתוספת השלישית יהיה עשוי חומר גמיש.

7.

הוראות כלליות

 

תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 

8.

תחילה ותוקף

 

                     


תוספת ראשונה
(תקנה 1 )

צורת הסמל


תוספת שניה

(תקנה 2 )

נוסח א' – פרטים 1 עד 14 לתוספת השלישית


נוסח ב' – פרט 15 לתוספת השלישית

(בדפוס שחור או אדום או שחור ואדום)


למעבר לתחילת התקנות

תוספת שלישית

(תקנה 3)

 

טור ה'

גודל מזערי של שלטים בסנטימטרים

טור ד'

מספר מזערי

של שלטים

 

 

 

טור ג'

מקומות

ההתקנה

טור ב'

המקום

הציבורי

טור א'

מספר

המקום

הציבורי

בתוספת

 

א. 30 x 20

א.  2

א. בשני צדי הקיר
     הנמצא אל מול פני
     הנוכחים באולם

אולם קולנוע,   
תיאטרון,
הרצאות,
ישיבות וכו'

1.

 

ב. 30 x 20

ב. כמספר היציאות

    מן האולם

 

ב. מול כל יציאה    
    מן האולם למסדרון
    או לאכסדרה

 

 

 

ג. 30 x 20

ג. כמספר המקומות
    למכירת כרטיסים

ג. ליד מקום מכירת
    כרטיסים

 

 

 

ד. 30 x 20

ד. 1 לכל 30 מטר
    אורך קיר

ד. באולם המתנה
    (לובי)

 

 

 

א. 100 x 70

 

 

ב. 60 x 50

א. כמספר הכניסות

 

 


ב. כמספר אזורי
    ההמתנה

א. בכניסה
    לבית החולים או  
    למרפאה
ב. בכל אזור להמתנת    
    קהל

בנין בית חולים או מרפאה2.

 

ג. 30 x 20

ג. בכל קומה שניה

ג. חדר מדרגות

 

 

 

30 x 20

כמספר הכניסות

בכניסה

בית מרקחת

3.

 

20 x 30

 

כמספר הכניסות

בכניסה

אולם או חדר קריאה בספריה

4.

 

א. 30 x 20


ב. 30
x 20
    

א. כמספר הכניסות

ב.  מספר מספיק 
     כדי ליידע על
     איסור העישון

א. בכניסה 

ב. מקומות נראים          
    לעין, במעברים,       
    במסדרונות
     ובאכסדרות

בנין המשמש
מוסד חינוך

5.

 

ג. 30 x 20

ג. כמספר פינות    
    הישיבה

ג. פינות ישיבה

 

 

 

15 x 6

            1

  על הקיר, בתוך  
  המעלית

מעלית

6.

 

א. 15 x 6
ב. 15
x  6


א. 1
ב. 1

א. בכניסה
ב. במקום מרכזי  
     ובולט בתוך
     האוטובוס

אוטובוס

7.

 

15 x 6             1

מדבקות בדפנות האורך של המונית או הזוטובוס או מול המושב הקדמי בצד ימין

מונית וזוטובוס

8.

 

15 x 6

כמספר הכניסות

בכניסה לקרון, למעט קרון שהוקצה לעישון

רכבת

9.

 

30 x 20 - בחנות ששטחו עד 80 מ"ר;
60
x 50 - בחנות ששטחה מעל 80 מ"ר

כמספר הכניסות

 

בכניסה

חנות

 10.

 

30 x 20

1 לכל 10 מטר אורך
קיר או  שלט אחד, לפי מספר השלטים הגדול יותר

בכל חדר או אזור, למעט חדר עישון

מסעדה, מזנון, בית קפה, חדר אוכל אחר

11.

 

60 x 50


כמספר הכניסות

בכניסה

חדר או אולם לפעילות גופנית או ספורט

12.

 

30 x 20

כמספר הכניסות

בכניסה

גן ילדים, מעון ילדים, בית ילדים

13.

 

א. 30 x 20ב. 30
x 20

א. כמספר הכניסות
ב. כמספר הקירות   
    שלפניהם
    דלפקי שרות

 

א. בכניסה
ב. על הקיר מאחורי
    כל דלפק שירות
    לקהל

 בנק, דואר, מקום אחר להמתנת קהל או לשימוש קהל

14.

 

ג. 30 x 20
  

ג. 1.לכל 20 מטר אורך
    קיר או שלט אחד,
   
לפי מספר
    השלטים הגדול
    יותר

ג. מקומות נראים
   לעין בכל אזור
   להמתנה או לשימוש
   קהל

 

 

א. 30 x 20      
    במקום   
    עבודה
    ששטחו עד
    80 מ"ר;
    60
x 50
   במקום
   עבודה
   ששטחו מעל
   80 מ"ר

כמספר הכניסותא. בכניסהמקום עבודה

15.

 

 

ב. 30 x 20

ב. כמספר הקומות

ב. בכל קומה

 

 

 

א. 60 x 50

ב. 30
x 20א. כמספר הכניסות

ב. 1.לכל 30 מטר
     אורך קיר (לרבות
     חלונות ראווה של
     חנויות)

א. בכניסה

ב. מקומות נוספים
     נראים לעין בכל

    קומה

קניון

16.  

 

א. 30x 20

ב. 30
x 20

א.  כמספר הכניסות

ב. 1 לכל 30 מטר
     אורך קיר ולא
     פחות משלט אחד,
     לפי מספר השלטים
     הגדול יותר

א.  בכניסה

ב. במקומות נוספים
     נראים לעין

אולם שמחות

17.


למעבר לתחילת התקנות
דו"ח שר הבריאות על העישון לשנת 2015


החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים


תכנית משרד הבריאות למאבק בעישון - דו"ח הוועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו


אוויר נקי

לציבור הגולשים: המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מסודר אצל עורך-דין. הסתמכות על מידע זה ועל נכונותו הינה באחריות הגולשים בלבד.

[חזור למעלה]