הפכו את אוויר נקי לעמוד הבית עמוד הבית
עמוד הבית אודותינו
עישון ונזקיו
חוקים
פסדי דין
תביעות
עישון כפוי במקומות עבודה
פנייה לרשויות
נציב תלונות הציבור ומבקר המדינה
מן התקשורת
קישורים
שאלות נפוצות
צרו קשר
משטרת ישראל
היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל
פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי
פקודות המטה הארצי
פרק: משמעת
תת פרק: הגבלות ואיסורים
מספר: 06.02.03
תאריך פרסום ראשוני: 24/06/2008
תאריך תחילה ראשוני: 24/06/2008
שם פקודת המטה הארצי:
הגבלת העישון במתקן משטרה
גרסה: 1
 
06.02.03 - הגבלת העישון במתקן משטרה
 
1.     הגדרות
 
בפקודת המטא"ר הזאת –
 
א. "אזור עישון" – אחד מאלה:
 
(1) חדר או אולם שהעישון הותר בו במפורש בידי מפקד מתקן משטרה ובלבד שבאזור
העישון אין שוטרים או אזרחים שכולם או חלקם אינם מעשנים;
 
(2) חדר או אולם שעובדים בו רק שוטרים או אזרחים שהם מעשנים. חדר או אולם אלו
ייחשבו כאזור עישון, מבלי שיהיה צורך בהיתר מפורש של מפקד מתקן משטרה;
אזור עישון יהיה אחד מן המקומות המצוינים בסעיף ( 1) או ( 2) ובלבד שיש במקומות המצוינים
בסעיף ( 1) או ( 2) סידורי אוורור תקינים והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של
המתקן.
 
ב. "מפקד מתקן משטרה" – אחד מאלה:
במטא"ר – המפכ"ל או סגנו;
במחוז – מפקד המחוז או סגנו;
במרחב – מפקד המרחב או סגנו;
בתחנה – מפקד תחנה או סגנו;
במג"ב–מטה מג"ב – מפקד מג"ב או סגנו, מפקד מחט"ב או סגנו ומפקד פלוגה או סגנו;
ביחידה ארצית – מפקד היחידה;
במתקן משטרה שמצויות בו יחידות משטרה שאינן כפופות לאותו מפקד – מי שמינה הסמפכ"ל
כמפקד מתקן המשטרה;
 
ג. "מפקח לעניין עישון" – מפקח לעניין עישון (להלן "מפקח") כל אחד מאלה:
במטא"ר – ר' מש"ם או מי שהוא מינה או רס"ר משמעת;
באגף – הממונה על המשמעת;
במחוז – קצין את"ל מחוזי או מי שהוא מינה או רס"ר משמעת;
במרחב – קצין את"ל מרחבי או מי שהוא מינה או מי שממונה על המשמעת;
בתחנה – ראש משרד את"ל או מי שממונה על המשמעת;
במג"ב– מטה מג"ב – רמ"ח את"ל, במחט"ב – קצין ניהול ובפלוגות מג"ב- רס"ר משמעת;
באת"ן – רמ"ד לוגיסטיקה;
בבתי הספר הארציים – קצין את"ל או רס"ר משמעת;
ביחידות הארציות – מי שממונה על המשמעת ביחידה;
במתקן משטרתי שמצויות בו מספר יחידות משטרה– השוטר שמונה על ידי מפקד מתקן
המשטרה;
 
ד. "מתקן משטרה" – בניין הנמצא באחריות המשטרה, בין שהוא בבעלותה ובין שהמשטרה
קיבלה את רשות השימוש בו מן המדינה, לרבות כל חלק שלו וכל חלק אחר המחובר אליו
ולרבות מבנים ניידים ולמעט חצר או גינה.
 
2. עישון במתקן משטרה – האיסור
 
א. שוטר או אזרח לא יעשן במתקן משטרה.
 
ב. בסעיף זה –
"מוצר טבק" – כהגדרתו בחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג– 1983 , ס"ח
.38
שוטר או אזרח לא יחזיק במתקן משטרה כל מוצר טבק או כלי לעישונו כשהם דלוקים.
 
3. היתר לעשן באזור עישון
 
על אף האמור בסעיף 2 רשאי שוטר או אזרח לעשן או להחזיק בכל מוצר טבק או כלי לעישונו כשהם
דלוקים, באזור שנקבע אזור עישון.
 
4. סמכות מפקד מתקן משטרה – לקבוע אזור עישון
 
א. מפקד מתקן משטרה רשאי לקבוע ביחידתו אזור עישון והוא יסומן – "פינת עישון".
 
ב. מפקד מתקן משטרה לא יקבע אזור עישון במקום המשמש לקבלת קהל או במקום המשמש
להמתנה של קהל.
 
5. איסור הצבת מאפרה במתקן משטרה
 
בסעיף זה –
"מאפרה" – כלי המיועד להשלכת אפר ושיירי מוצרי טבק לתוכו.
 
שוטר לא יציב מאפרה במתקן משטרה למעט במקום שהוגדר אזור עישון.
 
6. תפקיד מפקד מתקן משטרה - לקבוע שלטים
 
א. מפקד מתקן משטרה או מי מטעמו יקבע שלטים המורים על איסור העישון במתקן המשטרה
שהוא מופקד עליו, וכן הוא או מי שהוא מינה יהיו אחראים להחזקת השלטים במצב תקין.
 
ב. צורת השלטים, תוכנם, מספרם, גודלם, דרכי קביעתם והמקומות שבהם יותקנו וכן החובה
להאירם יהיו כקבוע בתקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים) ,התשמ"ד–
. 1984 , ק"ת 960
 
7. סמכות מפקח
 
א. סמכות מפקח לעניין שוטר
 
(1) עישן שוטר במתקן משטרה שלא באזור עישון כהגדרתו בסעיף 1א או החזיק בכל מוצר
טבק או כלי לעישון כשהם דלוקים – ידרוש המפקח מן השוטר לחדול מהמעשה האסור
ולזהות עצמו.
המפקח ימלא דוח ויעביר את הדוח למפקדו של השוטר. הדוח יכלול את הפרטים
המצוינים בסעיף ב שלהלן, בשינויים המחויבים.
מפקדו של השוטר יחליט בדבר האמצעים המשמעתיים שיש לנקוט נגד השוטר.
 
(2) סירב השוטר לחדול מהמעשה – ידווח על כך המפקח למפקד מתקן המשטרה בדוח האמור בסעיף (1).
 
סירב השוטר להזדהות – יאסוף המפקח את מרב הפרטים אודות השוטר והיחידה שהוא
משרת בה וזאת כדי לזהותו ולדווח על כך למפקד מתקן המשטרה.
מפקד מתקן המשטרה יעביר את הדוח למפקדו של השוטר.
 
מפקדו של השוטר יחליט בדבר האמצעים המשמעתיים שיש לנקוט נגד השוטר בגין
סירובו לחדול מהמעשה האסור המצוין בסעיף ( 1) או בגין סירובו להזדהות.
 
ב. סמכות מפקח לעניין אזרח
 
עישן אזרח במתקן משטרה שלא באזור עישון כהגדרתו בסעיף 1א או החזיק בכל מוצר טבק או
כלי עישון כשהם דלוקים שלא באזור עישון – ידרוש המפקח מן האזרח לחדול מהמעשה האסור
ולזהות את עצמו.
המפקח ימלא דוח ויעביר אותו לעובד הרשות המקומית שהוגדר על ידה "מפקח לעניין עישון".
 
הדוח יכלול את הפרטים האלה:
 
(1) שם האזרח ומספר תעודת הזהות שלו;
 
(2) תאריך העבירה;
 
(3) זמן ביצוע העבירה;
 
(4) מקום ביצוע העבירה;
 
(5) נסיבות ביצוע העבירה;
 
(6) אם היו עדים נוספים לביצוע העבירה – שמותיהם;
 
(7) תגובת האזרח;
 
(8) פרטיו של המפקח – שם פרטי ושם משפחה, יחידה, מספר אישי ודרגה .
 
8. הגשת תלונה על ידי שוטר
 
שוטר רשאי להגיש תלונה למפקח, אם שוטר או אזרח הפרו את ההוראות הקבועות בפקודת
המטא"ר הזאת.
 
אם המפקח אינו זמין – יעביר השוטר בכתב את פרטיו של מפר ההוראות כאמור לעיל
למפקח או יפנה לנאמן עישון הקבוע להלן כדי שיטפל בתלונה.
 
9. מינוי נאמן עישון
 
א. מפקח רשאי, באישור מפקד מתקן משטרה, למנות בכתב שוטר לנאמן עישון, במתקן משטרה
שבתחום אחריות מפקד המתקן, גם אם השוטר אינו פקודו.
 
ב. המפקח יעביר העתק של כתב המינוי למפקדו של נאמן העישון.
 
ג. נאמן עישון יסייע למפקח במילוי תפקידו בעניין הגבלת העישון במתקן משטרה.
 
10 . חובת דיווח על הפרת הוראות בעניין העישון
 
א. נאמן עישון ידווח למפקח אחת לחצי שנה על פעולות הפיקוח שעשה ליישום הוראות פקודת
המטא"ר הזאת בתחום מתקן המשטרה שבאחריותו.
 
ב. מפקח ידווח למפקד מתקן משטרה אחת לחצי שנה על פעולות הפיקוח שעשה ליישום הוראות
פקודת המטא"ר הזאת בתחום מתקן המשטרה שבאחריותו.
 
11 . אחריות להדרכה ביחידות המשטרה
 
קצין ההדרכה או מי שממונה על ההדרכה ביחידת משטרה אחראי להביא את הכללים הקבועים
בפקודת המטא"ר הזאת לידיעת השוטרים בתוך חודש ימים מיום פרסומה, ומעת לעת לפי הצורך.
דו"ח שר הבריאות על העישון לשנת 2015


החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים


תכנית משרד הבריאות למאבק בעישון - דו"ח הוועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו


אוויר נקי

לציבור הגולשים: המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מסודר אצל עורך-דין. הסתמכות על מידע זה ועל נכונותו הינה באחריות הגולשים בלבד.

[חזור למעלה]