הפכו את אוויר נקי לעמוד הבית עמוד הבית
עמוד הבית אודותינו
עישון ונזקיו
חוקים
פסדי דין
תביעות
עישון כפוי במקומות עבודה
פנייה לרשויות
נציב תלונות הציבור ומבקר המדינה
מן התקשורת
קישורים
שאלות נפוצות
צרו קשר
פקודות מטכ"ל

33.0137         הגבלת העישון במקומות ציבוריים
כללי
תוקף סעיפים 1 עד 15 מה- 25 בפברואר 2008
                1.             חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג-1983, אוסר על עישון במקומות הציבוריים, המופיעים בתוספת לחוק.
                2.             הוראות פקודה זו נסמכות על הוראות החוק האמור.
הגדרות
                3.             בפקודה זו -
                                  א.           "מפקד" – מפקד יחידה ומפקד מתקן צבאי.
                                   ב.           "מקום ציבורי" – כל אחד מהמקומות המפורטים להלן:
                                                        1)               "אולמות ומשרדים" - אולם המשמש דרך כלל כבית קולנוע או כאולם מופעים, חדר עבודה,חדר או אולם המשמש לדיון, להרצאה או לישיבות, וכן המסדרונות והאכסדראות, למעט חדר נפרד לחלוטין שהוקצה לעישון בהפסקות בידי מפקד המתקן, אם הוקצה, ששטחו אינו עולה על רבע מהשטח שהוקצה  לציבור להמתנה בהפסקות, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים, והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.
                                                        2)               כל מקום בבניין המשמש כבית חולים או כמרפאה.
                                                        3)               החלק הפתוח לציבור בבית מרקחת.
                                                        4)               אולם קריאה, חדר קריאה בספרייה, שק"לית, קנטינה ומועדון, מלבד המקומות שהוקצו לכך על ידי מפקד המתקן, שבהם העישון מותר, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים, והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.
                                                        5)               כל מקום בבניין המשמש מוסד חינוך, לרבות מגורי תלמידים ולמעט חדר נפרד לחלוטין, שהוקצה לעישון בידי הנהלת מוסד שמתקיים בו חינוך על-תיכוני שתלמידיו בגיל העולה על 18 שנים (להלן:"מוסד על-תיכוני") אם הוקצה, וחדר מגורים במוסד על-תיכוני שבו גר רק מעשן, ובלבד שיש בהם סידורי אוורור תקינים, והעישון בהם אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום, וכן למעט חדרי ההנהלה וחדרי הסגל שחל עליהם סעיף 1 סעיף משנה ב סעיף קטן 1.
                                                        6)               מעלית לנשיאת בני אדם.
                                                        7)               אוטובוס, בעת שיש בו נוסעים, וכן כל רכב המסיע נוסעים, למעט בנסיעה מחוץ למסגרת התפקיד.
                                                        8)               רכבת, בעת שיש בה נוסעים, למעט קרון שהוקצה לכך, ובו העישון מותר, ובלבד שלא יוקצה לכך הקרון היחיד באותה רכבת, הקרון שבו נמכרים מזון או משקה, או הקרון היחיד שבו נמכרים או מצויים מקומות שמורים.
                                                        9)               חדר אוכל, מטבח וכן כל איזור המשמש להכנה או לעיבוד מזון.
                                                    10)               מסעדה, מזנון, בית קפה, לרבות כל בית אוכל אחר (להלן:"בית אוכל"), למעט חדר נפרד לחלוטין, אם קיים, שהוקצה לעישון במפורש, אם הוקצה, ובלבד שיש בו סידורי אוורור תקינים, והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים האחרים של בית האוכל, ושטחו אינו עולה על רבע מהשטח הפתוח לציבור.
                                                    11)               חדר או אולם פתוחים לציבור, המשמשים לפעילות גופנית או לספורט.
                                                    12)               גן ילדים, מעון או בית ילדים.
                                                    13)               חדר שבו מתגוררים חיילים או אזרחים במסגרת צבאית, למעט חדר שהוגדר כחדר שבו העישון מותר.
                                                    14)               חנות.
                                                    15)               מסדרון שבין חדרים בהם מתגוררים חיילים או אזרחים במסגרת צבאית, לרבות מקלחות ושרותים.
                                                    16)               בית כנסת או מקום תפילה.
איסור על עישון
                4.             לא יעשן חייל או אזרח במקום ציבורי.
                5.             לא יחזיק חייל או אזרח סיגריה דולקת או כלי עישון דולק אחר במקום ציבורי.
                6.             חל איסור להכניס או להחזיק נרגילה בבסיסי צה"ל. חל איסור להחזיק או להשתמש בנרגילה במהלך פעילות צבאית או יחידתית, אף אם הפעילות מתקיימת מחוץ לבסיס או ליחידה.
                7.             אין להציב מאפרה במקום ציבורי, למעט באיזור עישון, כמשמעותו בסעיף 11 לפקודה זו.
אחריות המפקד  
                8.             מפקד, שבשטח הנתון לפיקודו מצויים מקומות ציבוריים, יהיה אחראי למניעת הפרתן של הוראות פקודה זו, ועליו לנקוט את כל האמצעים הסבירים לשם כך.
                9.             המפקד יהיה אחראי להתקנת שלטים המורים על איסור העישון במקומות ציבוריים, וכן לשמירת השלטים במצב תקין.
            10.             צורת השלטים, מספרם, גודלם, תוכנם, דרכי התקנתם, המקומות שבהם יותקנו והחובה להאירם יהיו בהתאם לקבוע בתקנות הגבלת העישון במקומות ציבוריים (קביעת שלטים), התשמ"ד-1984.
איזור  עישון
            11.             המפקד יקבע ביחידתו אזור עישון שיסומן כ"פינת עישון". באזור העישון יותר העישון, ובלבד שלא יעבדו או יימצאו בו אנשים (כולם או חלקם) שאינם מעשנים. אזור העישון ייקבע רק באזור שבו יש סידורי אוורור תקינים, והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום. ויודגש, חדר או אולם שעובדים בו רק אנשים שהם מעשנים ייחשב כאזור עישון, מבלי שיהיה צורך בהיתר מפורש של המפקד, ובלבד שבמקום יש סידורי אוורור תקינים, והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.
            12.              נוסף על האמור בסעיף 11, לא יקבע המפקד אזור עישון במקום המשמש לקבלה או במקום שהוא חדר, אולם או מסדרון המשמש להמתנה.
            13.             המפקד רשאי להגדיר חדר שבו מתגוררים חיילים או אזרחים ביחידתו, כחדר שבו העישון מותר; בחדר האמור, לא יתגוררו אנשים שאינם מעשנים. כל זאת, בתנאי שבחדר ישנם סידורי אוורור תקינים, והעישון בו אינו גורם למטרד בחלקים אחרים של המקום.
פרסום, הסברה ושינון
            14.             באחריות המפקד להביא פקודה זו לידיעת כל אחד מהמשרתים תחת פיקודו, לרבות אנשי מילואים ועובדי צה"ל, לקיים פעולות הסברה אחת לשנה, לפחות, ופעולות הסברה מיוחדות נוספות במסגרת הכשרות בסיסיות. כמו כן, יפרסם המפקד את הפקודה ואת דף המידע שיפיץ מקרפ"ר- ענף בריאות הצבא, במקום גלוי לעין ביחידה.
            15.             אין באמור בפקודה זו, כדי לגרוע מאיסור עישון מכוח כל דין.
 
 
 
    33.0138   בוטלה (בחוזר מספר 94)
דו"ח שר הבריאות על העישון לשנת 2015


החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים


תכנית משרד הבריאות למאבק בעישון - דו"ח הוועדה הציבורית לצמצום העישון ונזקיו


אוויר נקי

לציבור הגולשים: המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מסודר אצל עורך-דין. הסתמכות על מידע זה ועל נכונותו הינה באחריות הגולשים בלבד.

[חזור למעלה]